Hundassisterad pedagogik

”Hundassisterad pedagogik” –
Hunden som pedagogiskt och hälsofrämjande hjälpmedel i skolan

Nya läroplanen Lgr 11 betonar tydligt att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

Undersökningar, avhandlingar och erfarenheter visar att människor mår fysiskt och psykiskt gott av att umgås med djur. Djur, i det här fallet hundar, har visat sig kunna fungera som naturliga terapeuter (Beck-Friis mfl, 2007, Manimalis,2009). De lyssnar utan att ställa krav, de visar empati och kan avläsa människors signaler. När man umgås med och klappar hundar och sällskapsdjur frigörs hormonet oxytocin i hjärnan (Uvnäs-Moberg, 2000), det är samma hormon som utsöndras mellan ammande kvinnor och barn och hjälper till med anknytning och omhändertagande. Hormonet som också kallas ”lugn & ro hormonet” sänker blodtryck och hjärtrytm, minskar stresshormonet kortisol i blodet och får oss att känna harmoni och tillfredsställelse. Hormonet har långtidseffekt, det räcker alltså med att träffa hundar ett par gånger i veckan – man behöver inte äga ett eget djur för att få till gång till effekterna. Det är bl.a. ovanstående positiva egenskaper som vi utnyttjar hos hunden när vi använder dem som redskap i vårt arbete. I länder som USA och England har man länge använt hunden som hjälpmedel i skolan inom bl.a. kommunikationsträning och läsinlärning (http://www.therapyanimals.org/R.E.A.D.html). Vi har mycket kvar att utveckla på detta område i Sverige.

Målgrupp
Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och/eller som har någon funktionsnedsättning i den kommunala skolan.

Mål & Syfte
Att erbjuda ovanstående elever möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt med hunden som hjälpmedel i skolan, detta sammantaget bidrar till en känsla av sammanhang (KASAM).Att med hjälp av hunden locka fram de inneboende krafterna hos varje individ.
Via samspel och kommunikation med hund få dessa barn att träna sina svårigheter, växa genom ansvar, öka och stärka tron på sig själva.
Att vistas utomhus i skog och mark via pedagogiska hundpromenader är i sig hälsofrämjande, ”lugn & ro” hormonet oxytocin hjälper till att sänka hjärtrytm och blodtryck och minskar därmed stress, det stärker dessutom immunförsvaret.

Det slutgiltiga målet är att öka lust och motivation för skolarbete och ge eleverna en känsla av att få lyckas, även om man har olika svårigheter, samt bidra till positiva hälsoeffekter.