Forskning

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning är en utsatt grupp i skolan och i samhället. Idag vet vi också att många av dessa individer i större utsträckning drabbas av ohälsa. (Folkhälsoinstitutet, 2011). De känner sig ofta ensamma, upplever utanförskap och en känsla av att vara annorlunda. Mycket pga. att de kan ha kognitiva svårigheter i sitt skolarbete, men också svårigheter i att delta i aktiviteter och fritidssysselsättningar på samma villkor som andra.

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.(Skolverket, 2011). Lusten att lära är starkt kopplad till hälsa (Nilsson & Norgren, 2001). God hälsa och ett salutogent förhållningssätt ses som en resurs som påverkar vår handlingsförmåga (Winroth & Rydqvist, 2008). Mår vi bra ökar vår handlingsförmåga och möjligheter att prestera i skolan, dvs. för att kunna lära måste individen må bra. Faktorer som har betydelse för att ett lärande sker är bla engagemang, trygghet, glädje, respekt, goda relationer, motivation och känsla av sammanhang (Nilsson & Norgren, 2001). Den medicinska sociologen Aaron Antonovsky menar att faktorer som begriplighet (att förstå), hanterbarhet (att kunna ha möjlighet att påverka) och meningsfullhet (delaktighet och att vilja) har betydelse för att skapa en känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 1991). Han menar vidare att ett högt KASAM inte är detsamma som god hälsa, men högt KASAM ger bättre förutsättningar att klara påfrestningar i livet (ibid.). Alldeles ny forskning visar också på sambandet mellan daglig fysisk aktivitet på schemat och bättre inlärning och i slutändan större möjlighet att klara måluppfyllelse i skolan (Munkebroprojektet, Sundsbro skola, Ingegerd Eriksson 2012)

I Sverige finns ännu inte mycket forskning på samspelet mellan människa och hund i pedagogiskt syfte. En hel del är dock på gång. Nedan kan ni läsa lite av de uppsatser som vi hittat och vi visar stolt upp Lovisa Öhlunds Masteruppsats från Uppsala Universitet som handlar om läshundar. Den är baserad på intervjuer ifrån våra elever och läshundar!

: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-202158